Gaetar

12/3/09 16:59
zimnyryb: i give myself very good advice, but i very seldom follow it (bsg: dogma)
[personal profile] zimnyryb
Dobra, wrzucam jeszcze raz. Skoro tak.

Tytuł: tytuł roboczy
Fandom: Battlestar Galactica
Pairing: Gaeta/Balar
Ilość słów: 117
Spoilery: koniec drugiego, początek trzeciego sezonu


- Panie prezydencie...
- Felix, daruj te ceregiele. Doskonale wiesz, że jestem maskotką w rękach Cylonów. Obaj jesteśmy.
- Panie prezydencie. Wrócą za dokładnie piętnaście minut. Do tego czasu powinien pan zaznajomić się z tym dokumentem. I z tym. I z tym. Z tym też...

- Felix...
- Gaius, nie mogę. Trwa wojna.
- I będzie trwać jeszcze długo. Pogódź się z tym.
- Nie mogę.
- Jestem pod wrażeniem twojego niezachwianego idealizmu i takich tam.
- ...

- Dobrze, podpiszę te dokumenty. Coś jeszcze, panie Gaeta?
- Zawiadomię pana, gdy tylko się czegoś dowiem, sir.
Skrzypnięcie drzwi. Kroki.
- Felix... Panie Gaeta.
- Tak?
- Uważaj na siebie.
- Zamierzam, sir.
Zgrzyt zamykanych drzwi. Westchnienie. Cisza.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

zimnyryb: i give myself very good advice, but i very seldom follow it (Default)
zimnyryb

April 2009

S M T W T F S
   1234
567891011
121314 15161718
19202122232425
2627282930  

Style Credit

Page generated 21/9/17 23:01
Powered by Dreamwidth Studios

Expand Cut Tags

No cut tags