zimnyryb: i give myself very good advice, but i very seldom follow it (spn: impala)
zimnyryb ([personal profile] zimnyryb) wrote2009-04-15 11:25 pm

Blok piszącego

[Error: unknown template qotd] Polski wiersz, bo - cytując Wajdę - „Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę, a myślę zawsze po polsku".


Szkic do erotyku współczesnego Różewicza (cały, bo nie potrafię wybrać tylko jednego wersu z tego utworu):

A przecież biel
najlepiej opisać szarością
ptaka kamieniem
słoneczniki
w grudniu

dawne erotyki
bywały opisami ciała
opisywały to i owo
na przykład rzęsy

a przecież czerwień
powinno opisywać się
szarością słońce deszczem
maki w listopadzie
usta nocą

najplastyczniejszym
opisem chleba
jest opis głodu
jest w nim
wilgotny porowaty ośrodek
ciepłe wnętrze
słoneczniki w nocy
piersi brzuch uda Kybele

źródlanym
przeźroczystym opisem
wody
jest opis pragnienia
popiołu
pustyni
wywołuje fatamorganę
obłoki i drzewa wchodzą
w lustro

Brak głód
nieobecność
ciała
jest opisem miłości
jest erotykiem współczesnym


i


I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc

Z Elegii o chłopcu polskim Baczyńskiego.
 

[identity profile] can-dle.livejournal.com 2009-04-15 10:37 pm (UTC)(link)
Ten Różewicz jest świetny! Nie znałam tego wiersza, a jest szalenie wyrazisty.

Czy ja już Ciebie zapraszałam na [livejournal.com profile] wierszomania?

[identity profile] spg-spn-girls.livejournal.com 2010-04-23 06:25 pm (UTC)(link)
Hi!! I saw that you have a Emilie de Ravin icon made by and you credited just_delicious, the community where i post, since we are a lot of makers there would you mind changing the credit? :)

Thank you so much for choosing my icon as your userpic :)

[identity profile] zimnyryb.livejournal.com 2010-04-24 01:43 pm (UTC)(link)
Yes, of course, no problem. Thanks for telling me :)