zimnyryb: i give myself very good advice, but i very seldom follow it (Default)
[personal profile] zimnyryb
01.spisek 02."Dlaczego na mojej kanapie leży martwy Pakistańczyk?" Lost 03.łóżko 04.Always Look On The Bright Side Of Life Monty Python
05.język06."Cały świat jest mniej więcej trzy drinki do tyłu." H. Bogart 07.poniedziałek Garfielda 08.Unknown Soldier Breaking Benjamin
09.krówki 10."- Ha... Pamiętam, kiedy sam byłem studentem - wtrącił wykładowca run współczesnych. - Strachulec Swallet zabrał nas na wyprawę w poszukiwaniu Zaginionej Czytelni. Błądziliśmy tam przez trzy tygodnie. Musieliśmy jeść własne buty. - Znaleźliście ją? - zainteresował się dziekan. - Nie, ale znaleźliśmy szczątki poprzedniej wyprawy. - I co zrobiliście? - Zjedliśmy też ich buty." T. Pratchett, Ostatni kontynent 11.Narcyz Caravaggio

(tekst)
12.Friends Will Be Friends Queen
13.koc 14.Kliknij tutaj i sprawdź swój horoskop na dany dzień. To Twój prompt. 15.Fluffy 16.Cell Block Tango Chicago

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

zimnyryb: i give myself very good advice, but i very seldom follow it (Default)
zimnyryb

April 2009

S M T W T F S
   1234
567891011
121314 15161718
19202122232425
2627282930  

Style Credit

Page generated 21/9/17 23:00
Powered by Dreamwidth Studios

Expand Cut Tags

No cut tags